Politie

De wereld om ons heen verandert. Om adequaat in te kunnen spelen op het veranderende dreigingsbeeld is in 2017 samen geoefend met eenheden van de politie en het LUMC.

Burgerhulpverlening

Sinds de start in maart 2016 is het aantal burgerhulpverleners in onze regio gestaag gegroeid. In 2017 konden bijna 7.000 opgeleide burgers worden opgeroepen om te starten met een reanimatie. Het streven is om rond de 8.000 burgerhulpverleners uit te komen. Uit de praktijk blijkt dat circa 1% van de inwoners aangesloten moet zijn bij een burgerhulpverleningsnetwerk om het verschil te kunnen maken als elke seconde telt.

Huisartsen

Met de introductie van het digitaal ritformulier binnen RAV Hollands Midden is de communicatie met huisartsen vereenvoudigd en verbeterd. Zo kan het digitaal dossier dat door de ambulanceverpleegkundige bij de patiënt is opgemaakt direct worden verzonden naar de huisarts. Om te overleggen, maar ook als besloten wordt niet tot vervoer over te gaan. Voorheen was de huisarts voor deze informatie afhankelijk van de patiënt. Die kon een kopie van het ritformulier bij de huisarts afgeven.

Ziekenhuizen

Met de ziekenhuizen in Hollands Midden zijn we, onder leiding van Traumacentrum West, in 2017 gestart met de registratie van tijdelijke sluitingen van acute afdelingen zoals de hartbewaking en spoedeisende hulp. Op de meldkamer is de stand van zaken nu real time te volgen. Ambulances kunnen hierdoor op tijd naar een alternatief ziekenhuis worden gestuurd. Dit scheelt tijd en belasting voor de patiënt. En spaart schaarse ambulancecapaciteit.

Brandweer First Responder

Sinds de zomer van 2017 heeft RAV Hollands Midden beschikking over 27 BFR-teams: brandweermannen en -vrouwen die extra voorbereid zijn op de eerste opvang van patiënten bij een reanimatie. Door de betere spreiding van brandweerkazernes zijn BFR’s in ruim 40% van de gevallen al binnen 6 minuten ter plaatse. BFR-trainingen worden gegeven door RAV-medewerkers.

Brandweer

In 2017 zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen RAV Hollands Midden en brandweer over het ‘afhijsen’ van patiënten. Dit met oog op de nieuwe, elektronische brancards die RAV Hollands Midden in 2018 in gebruik zal nemen.

RAV’s uit omliggende regio’s

Leidens ontzet is op 3 oktober 2017 weer uitbundig gevierd. De enorme menigte die hier op af komt stelt ons jaarlijks voor een uitdaging. Want met een ambulance is het terrein van het evenement niet te berijden. Daarom kozen we ervoor om Biker First Responders in te zetten. Hiervoor hebben we in 2017 de expertise ingeroepen van onze buurregio Kennemerland, die hier al ervaring mee had. Er is nu een weloverwogen keuze gemaakt om eigen Bikers structureel in te zetten bij grote evenementen.

Ambulancezorg Nederland

RAV Hollands Midden is van oudsher nauw betrokken bij thema’s waar de branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) zich over buigt. In 2017 gaven we op de landelijke Veilig Incident Melden-dag van AZN een workshop over onze ervaring met het verwerken van verbetermeldingen.

Cliëntenberaad

Het cliëntenberaad is een overlegorgaan dat drie tot vier keer per jaar bijeenkomt en waarin vertegenwoordigers van patiënten worden geïnformeerd over en meedenken met RAV Hollands Midden. Een van de zaken waar het cliëntenberaad in 2017 ‘door het oog van de cliënt’ naar keek, was het RAP.

GGZ

In 2017 is voor de acute opvang van verwarde personen een acute opname-afdeling gerealiseerd bij Rivierduinen in Leiden. Groot voordeel voor de patiënt is dat deze direct door deskundigen kan worden opgevangen. De GGZ heeft de regie in de beoordeling en eerste opvang van verwarde personen. Samenspraak is er met partners als gemeenten, politie en RAV Hollands Midden.

Verloskundigen

Expertise en ervaring delen rond bevallingen en reanimaties. In de meerjarencyclus van de scholing wordt structureel ruimte ingepland voor het over en weer verzorgen van trainingen door RAV Hollands Midden en verloskundigen. Als het nodig is wil je goed geoefend zijn, want dan telt immers iedere seconde.

GHOR

In 2017 is nauw samengewerkt tussen de GHOR en onze Officieren van Dienst Geneeskundig binnen de pilot ‘OvDG als Rapid Reponder’. Als OvDG sta je paraat om ingezet te worden bij grootschalige en/of meer complexe incidenten. Het merendeel van de tijd sta je echter in de wacht. Dan kun je als Rapid Responder een nuttige aanvulling zijn op de reguliere ambulancezorg. In 2018 wordt de pilot geëvalueerd.

GGD

Samen met de managers van de GGD is de algemeen manager van RAV Hollands Midden structureler onderdeel gaan uitmaken van het managementteam van de RDOG Hollands Midden. De nauwere samenwerking kwam onder meer tot uitdrukking in het aanleveren van informatie voor ons Regionaal Ambulance Plan 2018-2021.

USAR

USAR (Urban Search and Rescue) wordt ingezet in rampgebieden in binnen- en buitenland. RAV Hollands Midden detacheert regelmatig mensen aan USAR. In 2017 heeft USAR opgetreden op Sint Maarten nadat Orkaan ‘Irma’ hier had huisgehouden. Een verpleegkundige van RAV Hollands Midden was onderdeel van het team.

Traumahelikopter

Het Mobiel Medisch Team (MMT) wordt ingezet door de meldkamer op basis van de melding of op verzoek van de ambulancebemanning voor het inbrengen van aanvullende deskundige hulp voor de patiënt. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van beknelling en bij kinderreanimaties. In 2017 werd het MMT veelvuldig ingezet: 521 keer ten opzichte van een 289 in 2016.

KNRM en reddingbrigades

Bij incidenten op zee, strand en in de duinen staan vrijwilligers van deze organisaties voor ons klaar om de helpende hand te bieden bij transport van of naar slachtoffers. In 2017 heeft RAV Hollands Midden schermen voor op het strand gesponsord, zodat bij een hulpverlening de privacy van de patiënt gewaarborgd blijft en een betere werkplek kan worden gecreëerd. De KNRM werd 25 keer gealarmeerd door de meldkamer ambulancezorg voor een incident op zee, strand of in de duinen. De reddingsbrigades 19 keer.