In 2017 hebben we 36 nieuwe medewerkers aangenomen. Daar zijn we blij mee, want in de hele zorgsector is een gebrek aan personeel. Deze nieuwe medewerkers hebben we opgeleid. Dit is een van de redenen waardoor de prestaties in 2017 onder druk stonden. Wel is het ons gelukt om in 2017 de kosten voor de inzet van uitzendkrachten op de ambulance tot een minimum te beperken. Een tweede reden voor druk op de prestaties is te vinden in de extra kosten die we maakten omdat we in een deel van de regio ambulancezorg bieden, zonder dat hier financiële afspraken over zijn gemaakt.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Financiële verantwoording Ambulanceactiviteiten RAV Hollands Midden
Toelichting op de financiële verantwoording 2017

In 2017 is een forse ombuiging in de uitgaven gerealiseerd. De kosten voor de inzet van uitzendkrachten op de ambulance zijn tot een minimum beperkt gebleven. Borging van de continuïteit op de meldkamer ambulancezorg maakte dat hier nog wel uitzendkrachten moesten worden ingezet.

RAV Hollands Midden voorziet een deel van de regio (gemeente Zuidplas) van ambulancezorg, zonder dat hier de financiële middelen voor worden verkregen. In 2018 verwacht RAVHM hierover structurele afspraken te kunnen maken met de regio Rotterdam Rijnmond en de zorgverzekeraars.

In 2017 zijn 36 nieuwe medewerkers in dienst getreden bij RAV Hollands Midden. Door de aanname van deze nieuwe medewerkers moesten extra kosten worden gemaakt voor scholing en inwerken.
In de financiële verantwoording 2017 van de RAV Hollands Midden zijn meer details terug te vinden.

PERCENTAGE A1-RITTEN

PERCENTAGE A1-RITTEN

INZETTEN

INZETTEN

KLACHTENAFHANDELING

KLACHTENAFHANDELING

Het aantal klachten was in 2017 vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar. Ook de verdeling van klachten onder de aangegeven categorieën wijkt weinig af. Er werd in 2017 wel meer geklaagd over de vervoersindicatie. De discussie had dan met name te maken met de vraag of de patiënt terecht was meegenomen voor nader onderzoek op een Spoedeisende Hulpafdeling. De doorlooptijd van klachten was ruimschoots binnen de norm van zes weken. Er werd één klacht doorgeleid naar de landelijke geschillencommissie en één klacht is tuchtrechtelijk afgehandeld. Beide klachten zijn ongegrond verklaard.

MELDINGEN

MELDINGEN

FORMATIE

FORMATIE

ARBEIDSVERZUIMPERCENTAGE

ARBEIDSVERZUIMPERCENTAGE